Idaho Transportation Department Logo Idaho Transportation Department   Highway Info
US 20: US-20 at Ashton
US 20: US-20 at Ashton
near Ashton
WATCH FOR WILDLIFE ON ROADWAY
WATCH FOR WILDLIFE NEXT 40 MILES