Idaho Transportation Department Logo Idaho Transportation Department   Highway Info
US 93: Arco to Challis
US 93: Arco to Challis
Willow Creek Summit
  22 miles south of the Challis area